Programmas uzdevums:

Apmācību laikā tiek sniegtas prasmes komandas darba organizēšanai, lai nodrošinātu sinerģiju komandas iekšienē; komandas gara veidošana un uzturēšana; komandas locekļu lojalitātes un līdzatbildības veidošana; neefektīvas sadarbības modeļu atpazīšana un analīze, iniciatīvas paaugstināšana komandā, kā arī izkoptas prasmes noteikto mērķu sasniegšanai profesionālā līmenī un maksimāli īsos izpildes termiņos.

Programmas mērķis:

Apmācību laikā tiek ierādītas metodes un apgūtas prasmes komandas darba organizēšanai. Apmācību dalībnieki apgūst pamatprasmes komandas veidošanai, kā arī veiksmīgas un motivētas komandas vadīšanai. Prasmes pārraudzīt komandas dinamiku, motivāciju un saliedētību. Komandas dalībnieku līderības prasmju paaugstināšana.

Ieguvumi programmas dalībniekiem:

 • Apgūtas prasmes komandas veidošanai un sadarbības attīstīšanai komandas iekšienē.
 • Metodes komandas formēšanai un lomu sadalei sarežģītu jautājumu un problēmsituāciju risināšanai.
 • Metodes komandas darba efektivitātes paaugstināšanai.
 • Apgūtas prasmes mērķu formēšanai komandā, kas veicinās visu komandas locekļu iesaisti un līdzatbildību par sasniegto rezultātu.
 • Apgūtas prasmes efektīvai pienākumu sadalei komandā, deleģēšanas prasmes un efektīvākās komunikācijas metodes komandā.

2 dienu ietvaros programmā apskatītās tēmas:

Komanda un sadarbība komandas iekšienē

 • Darba grupa un komanda: atšķirīgais. Komandas veidošana. Komandas izveides principi. Efektīvu komandu raksturojošais. Sinerģija komandā.
 • Komandas tipi. Organizatoriskās struktūras un to efektivitāte, pielāgojot noteiktam komandas tipam. Kādās situācijās komandas darbs ir efektīvs, kādās – ne.
 • Komandas veidošana sarežģītu jautājumu risināšanai. Komandas izveides principi. Priekšnosacījumi veiksmīgam komandas darbam. Situācijas, kurās komandas piedzīvo sakāvi. Optimālais komandas dalībnieku skaits.
 • Komandas integrācija organizācijas struktūrā.

Komandas darba organizēšana

 • Komandas attīstības posmi: atšķirīgās iezīmes. Līdera iesaiste dažādos komandas darba organizācijas posmos. Komandas biedru izturēšanās dažādos komandas attīstības posmos. Kā paaugstināt komandas darba produktivitāti? Komandas kopīgais rezultāts.
 • Iemesli, kāpēc darbs komandā izrādās neveiksmīgs. Augsti efektīvu komandu darbības princips.
 • Mērķu izvirzīšana komandai. Kā formulēt mērķi? Personīgo mērķu sasaite ar komandas kopējo mērķi.
 • Komandas biedru motivāciju ietekmējošo faktoru pārvaldība un komandas saliedēšana.

Pienākumu sadale un pienākumu deleģēšana komandā

 • Lomas komandā. Formālās un neformālās lomas komandā, un katras lomas nozīme. Kā efektīvāk komandas darbā ievadīt jaunus komandas locekļus.
 • Optimāla pienākumu sadale komandā.
 • Komandas gara veidošana un iesaiste komandas darbā. Metodes, kā panākt maksimālu komandas biedru iesaisti.

Komunikācija komandā

 • Prasmes savstarpējās saprašanās un sadarbības veidošanai komandā. Komunikācijas lomas.
 • Sadarbības modeļi komandā. Sacensības gars komandā un tā ietekme un komandas darbu. Win-win stratēģija, un kas nepieciešams tās realizācijai. Sarežģījumi un riski komandas sadarbībā. Komandas iekšējo konfliktu risināšanas metodes. Kā vides maiņa ietekmē komandas darbu. Komandas darba elastības paaugstināšana.
 • Komandas darba kārtība. Kā organizēt un vadīt komunikāciju komandas iekšienē. Kā pārvarēt sarežģītas situācijas komandas komunikācijā? Metožu izstrāde efektīvai sadarbībai komandas iekšienē.

Problēmu risināšana – komandas darbs

 • Komandas darba priekšrocības un nepilnības problēmu risināšanai.
 • Kolektīvās domāšanas principi. Paralēlās domāšanas un tikšanos vadīšanas metodes.

Pasniedzējs: programmas pasniedzēji ir kompānijas WIN partners biznesa konsultanti un treneri, kuru pieredze un iegūtās kompetences ļauj brīvi un ar izpratni pasniegt programmā iekļautās tēmas. Pasniedzēju personīgā ieinteresētība apmācību programmas tēmās un vairāku gadu laikā iegūtās zināšanas, vadot pārdošanas komandas, garantē maksimālu auditorijas iesaisti un rezultatīvu apmācību procesu.

Izmantotās apmācību metodes: apmācību programmā izmantota pieeja 40:60. Pasniedzēja stāstījums un tēmu izklāsts aizņem ne vairāk kā 40% apmācību satura, kas papildināts ar praktiskiem piemēriem un ikdienas situāciju demonstrējumiem. 60% apmācību procesā tiek sagaidīta dalībnieku iesaiste, kur izspēlētas situācijas, lomu spēles, veiktas individuālas piezīmes un analīze, kā arī grupu darbs un prezentācija konkrētu situāciju analīzei.

Programmas mērķauditorija: 

Komandu līderi, TOP vadītāji, vidējā līmeņa vadītāji, darbinieki.

Apmācību cena:

Plašāka informācija par piedāvājumu un izcenojumu pieejama, sazinoties ar mums.  Aicinām  atstāt informāciju par savu uzņēmumu, lai saņemtu jūsu komandas vajadzībām pielāgotu piedāvājumu.

Cenas piedāvājumā iekļauts: apmācības, apmācību materiāli, 1h ilga atgriezeniskās saites tikšanās ar uzņēmuma vadību, kur treneris sniedz savu redzējumu par grupas potenciālu un turpmākajām attīstības iespējām, apmācību zāles īre , kafijas pauzes, sertifikāti.

Cenas piedāvājumā nav iekļauts: pusdienas.

Norises vieta:

Kr. Valdemāra iela 57/59-23, Rīga. Skatīt telpas →

Norises kārtība:

Apmācību kopējais norises ilgums ir 2 dienas, katru dienu apmācībām veltot 8 stundas.

Starp apmācību 1. un 2. dienu plānots 2-3 nedēļu pārtraukums.

Katras apmācību dienas ilgums ir 8 stundas, iekļaujot divus 15 min ilgus pārtraukumus un vienu stundu ilgu pusdienu pauzi.

Apmācību norise: plkst. 9:00 – 17:00

Apmācību grupa: līdz 15 dalībniekiem, kas ļauj nodrošināt uz indivīda attīstību vērstu pieeju no pasniedzēja puses.