Dažādības vadības pamati

Mācības sniegs pamatzināšanas par dažādības un iekļaušanas pamatjēdzieniem, dažādības vadības nozīmi un tās ieviešanas pirmajiem soļiem, rosinās attīstīt iekļaujošu darba vidi un paaugstināt darbinieku un uzņēmuma konkurētspēju

mācības paredzētas darbiniekiem un darba devējiem, kuri ir gatavi attīstīt iekļaujošu un cieņpilnu darba vidi, kur dažādība tiek pieņemta, respektēta un novērtēta

optimālais dalībnieku skaits: vismaz 12 darbinieki

70% no programmas satura veido praktiskie uzdevumi, tādēļ kursa apguve ieteicama klātienē

mācību ilgums: attālināti 4h, klātienē 6h

Dažādības vadība ir apzinātu darbību kopums, kuras mērķis ir atzīt, atbalstīt un pozitīvi novērtēt atšķirības. Tā ir iespēja pārvērst atšķirības starp cilvēkiem darbavietā un darba tirgū par uzņēmuma izaugsmes iespējām. Dažādibas vadība ir nākotnes potenciāls.

Par ko ir programma “Dažādības vadības pamati”?

Mācību mērķis ir sniegt pamatzināšanas par dažādības vadības nozīmi organizācijā, veidot izpratni par dažādības un iekļaušanas (D&I) pamatjēdzieniem, paaugstināt dalībnieku spēju apzināties savu dažādības kompetenci, kā arī attīstīt prasmi mazināt aizspriedumus un cieņpilni izturēties vienam pret otru, lai veicinātu iekļaujošu darba vidi un kultūru.

Kam iesakām programmu “Dažādības vadības pamati”?

 • visu līmeņu vadītājiem, personālvadības un komunikācijas speciālistiem, dažādu nozaru darbiniekiem un konsultantiem, kuri vēlas paaugstināt savu izpratni D&I jautājumos, kā arī veicināt darbinieku un uzņēmuma konkurētspēju
 • darbiniekiem un dažādu līmeņu vadītājiem, kuri tuvākajā laikā sāks pildīt D&I speciālista funkcijas
 • organizācijām, kuras vēlas veicināt dažādu jomu darbinieku un speciālistu profesionālo pilnveidi un izpratni D&I jautājumos
 • dažādu jomu darbiniekiem un speciālistiem bez priekšzināšanām D&I jautājumos

Kāds ir programmas saturs?

 • D&I pamatjēdzieni, dimensijas un dažādības kompetence
 • Dažādības vadība un starptautiskie standarti
 • Stereotipu un aizspriedumu ietekme uz lēmumiem un iekšējo kultūru
 • Iekļaujošas komunikācijas un darba vides elementi
 • Dažādības vadības ieguvumi un izaicinājumi
 • Pirmie soļi dažādības vadības stratēģijas ieviešanā

Ko iegūst mācību dalībnieki?

 • Zināšanas un izpratni par dažādības un iekļaušanas pamatjēdzieniem
 • Izpratni par dažādības vadības būtību un nozīmi organizācijā
 • Zināšanas par dažādības vadības standartiem
 • Prasmi atpazīt iekļaujošas komunikācijas un darba vides elementus
 • Prasmi raksturot dažādības vadības ieguvumus un identificēt galvenos izaicinājumus
 • Spēju apzināties savu dažādības kompetenci un aizspriedumu klātesamību
 • Spēju analizēt esošo situāciju un definēt priekšlikumus dažādības vadības principu ieviešanā

Ko iegūst uzņēmums?

 • Darbiniekus, kuriem ir zināšanas un izpratne par dažādības un iekļaušanas pamatjēdzieniem un galvenajiem jautājumiem
 • Darbiniekus, kuri apzinās dažādības vadības ietekmi uz personāla produktivitāti un uzņēmuma konkurētspēju ilgtermiņā
 • Darbiniekus, kuri ir motivēti tālākai personīgai un profesionālai izaugsmei
 • Potenciālu attīstīt un ieviest dažādības vadības stratēģiju organizācijā