WIN partners projekts: strukturējot darbinieku attīstības stratēģiju

Veidojām darbinieku apmācības stratēģiju

KLIENTA VAJADZĪBA: izstrādāt zināšanu pārvaldības stratēģiju, kas palīdzēs strukturēt darbinieku mācību vajadzību apzināšanu, mācību plānošanu, īstenošanu un novērtēšanu

WIN PARTNERS RISINĀJUMS: izstrādāt un novadīt procesu, kādā klients nonāks līdz gatavai stratēģijai

REZULTĀTS: 4 cilvēku darba grupa trenera vadībā izstrādāja stratēģiju un uzsāka tās ieviešanu, organizējot mācības pirmā un otrā līmeņa vadītājiem

Kādu problēmu vēlējās atrisināt klients?

Lai veicinātu darbinieku zināšanu un prasmju attīstību, Finanšu ministrija regulāri organizē mācības, kuras vada gan iekšējie, gan ārējie treneri. Pieaugot organizēto mācību skaitam, FM personāla vadības komanda nonāca pie vajadzības strukturēt mācību plānošanas un organizēšanas procesu un maksimāli pielāgot to organizācijas stratēģiskiem mērķiem. Tika pieņemts lēmums veidot zināšanu pārvaldības stratēģiju. Mērķis, ko gribēja panākt klients, –  izveidot un aprakstīt procesu, kas iekļauj šādus posmus:

  • mācību nepieciešamības apzināšana un izvērtēšana
  • mācību plānošana un īstenošana
  • mācību rezultātu novērtēšana un gūto prasmju integrēšana darba ikdienā

Procesa izveide prasīja vairāku pušu iesaisti, tāpēc efektīvākai koordinēšanai klients nolēma piesaistīt moderatoru – ekspertu, kurš varētu secīgi, pa soļiem, novadīt stratēģijas izveidi.

Kādu risinājumu īstenoja WIN partners?

WIN partners sadarbībā ar klientu izstrādāja projektu, kura mērķis bija nonākt līdz gatavai stratēģijai un skaidriem soļiem tās ieviešanā.

No WIN partners puses moderatora-trenera lomu uzņēmās Aldis Zauls.

Klienta pusē darbam šajā projektā izveidoja četru cilvēku darba grupu. Tajā piedalījās pārstāvji no personāla departmenta.

Projekta īstenošana notika šādos soļos:

  • Notika sešas darba grupas tikšanās. Šī posma uzdevums bija izveidot procesu, kādā organizācijā turpmāk apzinās un strukturēs darbinieku mācību vajadzības. Pēdējās tikšanās reizes dalībnieki veltīja procesa testēšanai un aprobēšanai. Būtiski bija panākt, ka darba grupas dalībniekiem ir pārliecība par to, ka tieši šāds process palīdzēs viņiem sasniegt vēlamo mērķi un viņi varēs patstāvīgi to ieviest un pilnveidot.
  • Notika prezentācija organizācijas vadības komandai, kurā dalībnieki vienojās par procesa ieviešanas soļiem.
  • Notika pirmā līmeņa vadītāju mācības par jaunizveidotā procesa ieviešanu. Mācības notika divās sesijās, tajās piedalījās divas vadītāju grupas.
  • Pēc pirmajām mācībām darba grupa precizēja palīgmateriālus procesa ieviešanai – instrukcijas, soļu aprakstus, sarunu/jautājumu skriptus.
  • Notika mācības otrā līmeņa vadītājiem par procesa ieviešanu. Mācības notika divās sesijās, tajās piedalījās trīs vadītaju grupas.

Ko saka klients?

Mārīte Krišāne, FM Personālvadības departamenta direktore:

“Mācību rezultātā esam pilnveidojuši mācību pieteikumu sistēmu, padarot to strukturētāku, skaidrāk definējot mācību pamatojumu, mērķi, mērījumus un to izvērtēšanu, tādejādi efektīvāk veidojot darbinieku iegūto zināšanu un prasmju pārnesi uz darba vidi.

Iegūtās zināšanas vadītājiem palīdz un ir noderīgas ne tikai mācību procesa organizēšanā, bet arī ikdienas darbā – darbinieku individuālo pārrunu veikšanā, sanāksmju vadīšanā un labākas komunikācijas veidošanā.

Paldies WIN partners par veiksmīgo sadarbību!”

Kādas ir WIN partners atziņas pēc projekta noslēgšanas?

  • Šādu projektu rezultāts ir tieši atkarīgs no tā, vai komanda ir gatava iesaistīties un pildīt savus mājasdarbus. Būtiski ir arī nodrošināt tādu sadarbības vidi, lai sesijas dalībnieki varētu atklāti runāt par esošajām situācijām, cilvēkiem un grūtībām.
  • Vēl viens svarīgs aspekts ir neapstāties pie konkrētu materiālu un aktivitāšu izstrādes, bet paredzēt konkrētu metodiku, pēc kuras jauns process tiks ieviests. Pretējā gadījumā var izrādīties, ka laiks, kas tika veltīts kvalitatīvu materiālu izstrādei, nedod iecerēto rezultātu.