Moderējot pašvaldības stratēģijas izstrādi | WIN partners

Moderējām pašvaldības stratēģijas izveidi

KLIENTA VAJADZĪBA: apkopot dažādu nozaru un iesaistīto pušu viedokli par pašvaldības attīstību, ko vēlāk izmantot pašvaldības stratēģijā

WIN PARTNERS RISINĀJUMS: četru moderatoru komanda nodrošināja sešu tematisko grupu darba koordinēšanu, iesaistot svarīgākās ietekmes puses

REZULTĀTS: trīs mēnešu laikā katra tematiska grupa ar moderatoru atbalstu apkopoja informāciju par esošo situāciju savā nozarē un sagatavoja rīcības plānu nozares attīstībai, kas kļuva par pamatu Attīstības programmai

Kāda bija klienta vajadzība?

2020. gadā viena no Latvijas lielākajām pašvaldībam sāka veidot attīstības programmu 2023. – 2029. gadam. Tas ir vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kas apraksta mērķus un prioritātes pašvaldības attīstībai un apkopo informāciju par plānotajām darbībām, to termiņiem un atbildīgajām struktūrvienībām noteikto mērķu sasniegšanai.

Attīstības programmas izstrādes procesu lēma organizēt sešās tematiskajās darba grupās:

 • pašvaldības efektīva pārvaldība
 • izglītības kvalitāte
 • pašvaldības konkurētspēja tūrisma jomā
 • kultūra un sports
 • ilgtspējīga sabiedrība un dzīves kvalitāte
 • pilsētas vide un kvalitatīva dzīvesvieta

Katru tematisko grupu veidoja 15-20 pārstāvji no pašvaldības struktūrvienībām, iestādēm, kapitālsabiedrībām.

Lai nodrošinātu sekmīgu tematisko grupu darbu, pašvaldība lēma pieaicināt moderatoru komandu, kuru uzdevums bija:

 • palīdzēt saturiski sagatavoties tematisko darba grupu vadītājiem uz katru darba grupas tikšanos
 • nodrošināt tematisko darba grupu vadīšanu
 • vadīt ideju grupas – tikšanās ar iedzīvotājiem, izglītības iestādēm, uzņēmējiem, kultūras un sporta jomas pārstāvjiem, lai uzklausītu nozaru speciālistu viedokli un komentārus

Kā noritēja projekts?

Projektu īstenoja 2021. gada pavasarī un tas norisinājās četros posmos:

 • uzsākšanas sapulce visām tematiskajām grupām kopā (1h)
 • ideju grupu vadīšana (12h)
 • konsultācijas tematisko darba grupu vadītājiem (12h)
 • tematisko darba grupu vadīšana (36h)

Moderēšanas procesu īstenoja WIN partners četru moderatoru grupa.

Pirms katras tikšanās moderators gatavoja vadlīnijas, norādot galvenos jautājumu blokus. Sesijas laikā viņš uzņēmās sarunas vadību, uzdeva jautājumus, rezumēja diskusiju. Lai veicinātu darba grupas dalībnieku iesaisti, moderatori izmantoja vairākus instrumentus un to kombinācijas atbilstoši katras tikšanās mērķim, piemēram:

 • efektīvas semināru vadīšanas metodes
 • lēmumu pieņemšanas metodes
 • ideju ģenerēšanas un strukturēšanas metodes
 • LOTS (Logical Thinking System)
 • situācijas analīzes metodes
 • OGSM modelis – stratēģiskā rāmja izstrāde uzdevumu kaskadēšanai

Kāds ir projekta rezultāts?

Trīs mēnešu laikā katra tematiska grupa ar moderatoru atbalstu apkopoja informāciju par esošo situāciju savā nozarē un sagatavoja rīcības plānu nozares attīstībai, kas kļuva par pamatu Attīstības programmai.