Kas tas ir? 360° grādu novērtēšana ir vadības komandas novērtēšanas un attīstības programma.

Kam tā paredzēta? Programmas mērķauditorija ir uzņēmuma vadības komanda.

Kāds ir programmas mērķis? Programmas mērķis ir 360° grādu griezumā apskatīt uzņēmuma vadības komandas gatavību sasniegt uzņēmuma biznesa mērķus, kā arī atklāt līdz šim neapzināto vadības komandas potenciālu.

Kādi ir ieguvumi? 360° grādu novērtēšanas rezultātā tiek iegūta informācija par vadības komandas kompetencēm šādās jomās:

  1. Personīgā attīstība
  2. Profesionālā attīstība
  3. Ikdienas attīstība

Turklāt iegūtā informācija nav vis subjektīva, bet rezultātus raksturo objektivitātes tendence, jo darbinieka novērtēšanā iesaistīts plašs vērtētāju loks: darbinieks pats, tiešais vadītājs, 2-3 kolēģi, padotībā esošie komandas locekļi. Novērtēšanas rezultātā uzņēmuma vadība saņem atbildes uz jautājumiem:

  1. Ko nepieciešams paveikt, lai vadības līmenī sasniegtu izvirzītos mērķus?
  2. Kas šodien ir būtiskākais vadības komandai?
  3. Cik pārliecināta (lojāla) ir vadības komanda, lai veiktu funkcijas, kas ir svarīgas kompānijai?
  4. Kāda veida palīdzība nepieciešama (apmācības, darba instrumenti utt.), lai uzlabotu esošo situāciju?

Ar ko 360° novērtēšanas sistēma atšķiras no citām darbinieku novērtēšanas sistēmām?

360° grādu darbinieku novērtēšana var būt uzņēmuma izstrādātās darbinieku sistēmas pamatā vai tikai kā viens no darbinieku novērtēšanas sistēmā integrētajiem elementiem, uz kura bāzēti tiek plānotas un organizētas pārrunas darbinieku attīstībai.

Bieži uzņēmumi 360° grādu novērtēšanas sistēmu izvēlas tikai vienreiz, lai iegūtu ātrus rezultātus, kas iezīmē situāciju izvēlētajā brīdī. Tomēr pirmajā reizē iespējams izdarīt vien vispārinātus secinājumus, kas gan ir daudz tuvāki pārrunu rezultātā iegūtajiem. Ja uzņēmums vēlas iegūt rezultātus, kas daudz objektīvāk un mērķtiecīgāk vērsti uz darbinieka attīstību, kā arī sniegt korektākus datus attīstībai, 360° grādu novērtēšanu iesaka izvēlēties kā ik gadu aizvadāmu procesu. Šādi vadītājam ir iespējams uzkrāt datus un analizēt tendences vairāku gadu griezumā. Turklāt, atkārtojot vadības komandas 360° grādu novērtēšanu ik gadu, novērtēšanā iesaistītie darbinieki jau ir saraduši ar sistēmu un novērtēšanā iesaistās daudz brīvāk, ir atvērtāki, iemānījušies sevi novērtēt precīzāk.

Kāpēc jāizvēlas?

360° grādu novērtēšanas sistēma no ierastās darbinieku novērtēšanas, kas balstīta uz divpusējām pārrunām, atšķiras ar to, ka tiek mazināts subjektīvisma efekts. Pārrunu laikā ir liela varbūtība, ka iegūtais rezultāts veidosies emocionālā fona iespaidā, jo parasti pārrunās piedalās tikai darbinieks un vadītājs.

Novērtēšanas norise:

360° grādu novērtēšana tiek veikta e-vidē. Gan novērtējamais, gan novērtēšanā iesaistītie saņem pieejas datus elektroniski aizpildāmai anketai. Iepriekš ar uzņēmuma vadību ir noslēgta vienošanās par 360° grādu novērtēšanai atvēlēto laiku.

Pēc novērtēšanas beigām iesniegtie aptaujas rezultāti tiek apkopoti un prezentēti uzņēmuma vadībai.

Novērtēšanas rezultātus piedāvājam prezentēt 3 dažādos veidos:

  1. Apkopojums par katru novērtējamo, kur redzami ne tikai novērtēšanas rezultāti, bet arī piedāvāti turpmākie soļi.
  2. Apkopojums par katru novērtējamo, kā arī prezentācija uzņēmuma vadībai, kur klātienē ar treneri tuvāk tiek pārrunāti analīzes rezultātus.
  3. Apkopojums par katru novērtējamo, kā arī 1:1 trenera klātienes tikšanās ar katru novērtējamo rezultātu prezentēšanai, kā arī individuāla darbības plāna izstrāde turpmākajiem attīstības soļiem.

Mēs piedāvājam arī 360° grādu darbinieku novērtēšanas sistēmu.

Plašāka informācija par piedāvājumu un izcenojumu pieejama, sazinoties ar mums.

Programmas norise:

360° grādu novērtēšana tiek veikta e-vidē. Gan novērtējamais, gan novērtēšanā iesaistītie saņem pieejas datus elektroniski aizpildāmai anketai. Iepriekš ar uzņēmuma vadību ir noslēgta vienošanās par 360° grādu novērtēšanai atvēlēto laiku.

Pēc novērtēšanas beigām iesniegtie aptaujas rezultāti tiek apkopoti un prezentēti uzņēmuma vadībai.

Programmas mērķauditorija:

Programmas mērķauditorija ir uzņēmuma vadības komanda.

Investīcijas:

Plašāka informācija par piedāvājumu un izcenojumu pieejama, sazinoties ar mums.  Aicinām  atstāt informāciju par savu uzņēmumu, lai saņemtu jūsu komandas vajadzībām pielāgotu piedāvājumu.