Kas ir LEAN?

LEAN sistēma ir vadības principu un metožu kopums, kura galvenais fokuss ir vērtība uz gala patērētāju un vērtību radīšanu uzņēmuma produktam/pakalpojumam, sasaistot tās tiešā veidā ar gala patērētāja vēlmēm.

Tradicionāls uzņēmums

LEAN uzņēmums

Uzsvars uz ražošanu Uzsvars uz klientu servisu
Saražot saskaņā ar prognozēm Ražot pēc klienta pieprasījuma
‘Push’ ražošanas sistēma ‘Pull’ ražošanas sistēma
Mašīnu noslogošana Darbinieku noslogošana
Samazina izmaksas, palielina efektivitāti Mazina zudumus un pievieno vērtību
Vadība nodod izpildei komandas,darbinieki izpilda Vadība parāda vīziju, darbinieki plaši iesaistās
Specializēti darbinieki Daudzfunkcionāli darbinieki
Sodīt par kļūdām Apmācīt
Vainot cilvēkus Identificēt un novērst procesa kļūdas
Reaktīvi Proaktīvi
Pārbauda kvalitāti Veidots, lai ir kvalitāte
Sarežģītība Vienkāršība

LEAN mērķis:

LEAN mērķis – palīdzēt uzņēmumam iekšienē apzināt problēmas un radīt izpratni, pirmkārt, kas ir mūsu klienti, un, otrkārt, kas klientiem patiešām ir vajadzīgs jeb produkta/pakalpojuma vērtība klienta pieredzē, par ko viņi ir gatavi maksāt un kāpēc viņi ir mūsu klienti.

Uzņēmums/organizācija, kas darbojas pēc LEAN vadības principiem, fokusējas uz procesiem uzņēmuma iekšienē, kas saistīti ar vērtības radīšanu klienta pieredzē, kā arī pārrauga procesus, lai to paaugstinātu. LEAN vadības pieejas virsmērķis ir augstas pievienotās vērtības radīšana klientam, uzlabojot procesu darbības efektivitāti un atsakoties no darbībām, kas nav saistītas ar vērtības radīšanu klientam.

LEAN ieguvumi:

LEAN filosofijas pamatā ir uzņēmuma iekšienē iedibināta kultūra mācīties ātrāk nekā konkurenti, būt pirmajiem gan izpildījuma, kvalitātes, gan klientu vēlmju izprašanas ziņā. LEAN ir veiksmes formula tiem, kas vēlas būt pirmie.

 • Uzņēmuma/organizācijas procesus uzlūkot kā vērtību plūsmu.
 • Samazināt nelietderīgi izlietotos resursus.
 • Nemitīgs procesu uzlabojums, kas palīdz izvairīties no darbībām, kas nerada pievienoto vērtību.
 • Cieņpilna un novērtējoša izturēšanās pret cilvēkiem.

Kā sākt?

Īsākā vai ilgākā laika posmā ikviens uzņēmums sastop situācijas, kuras nereti netiek atrisinātas līdz galam, bet tikai atstrādātas, lai sasniegtu īstermiņa rezultātu. Daļēji atrisinātās situācijas virknējas, līdz izveidojas problēmas. Visbeidzot šķiet, ka uzņēmuma iekšienē visapkārt ir ļoti daudz neatrisināmu problēmu, kas kavē attīstību un arvien samazina darbības efektivitāti. Uzņēmums zaudē tirgus iespējas, nesaskata, kur resursi tiek ieguldīti nelietderīgi.

Šis ir piemērotākais brīdis, kad pārdomāt iespēju uzņēmuma vadībā iedibināt LEAN principus. Pirmais solis pretim risinājumam ir redzamo problēmu atrisināšana. Jāķeras klāt virsējā līmeņa problēmām, lai atgrieztos pie pamatfunkciju izpildes sākotnējā izpildījumā, proti, posmā, kad uzņēmums sāka savu darbību.

Kad process ir atgriezts sākuma punktā, jāturpina ar problēmu izkārtošanu prioritārā secībā. Šajā brīdī palīgs ir Pareto likums 20:80, proti, 20% problēmu rada 80% zaudējumu. Svarīgākais ir apzināt minētos 20% problēmu. Kad problēmas ir identificētas, var sākt ar 5 KĀPĒC jautājumiem, kas palīdz nonākt līdz īstajai problēmu saknei. Sākotnēji apņemieties samazināt 50% „karsto” problēmu, sāciet ar pārskatu atsevišķā uzņēmuma funkcijā, bet vēlāk šo pieeju izmantojiet, aptverot visas organizācijas funkcijas.

Akcentējams, ka procesu uzlabojumu iespējams sasniegt, panākot 100% visu darbinieku iesaisti un ieinteresētību virzīties pretim uzlabojumiem un jauna kvalitātes līmeņa sasniegšanai.

Uzņēmums iedibina pārmaiņas, kas visos organizācijas līmeņos palīdz augt uz labu.

Solis pārmaiņām uz augšu jeb KAIZEN – pārmaiņas (KAI) + uz labu (ZEN)

Ja LEAN principi iedzīvināti perfektā izpildījumā, tas palīdz iegūt skaidrību domāšanas līmenī un uzņēmuma pārvaldībā jeb KAIZEN (apņemšanās + apmācības).

KAIZEN filosofijas iedzīvināšana palīdz uzņēmumiem paaugstināt konkurētspēju un radīt papildus pievienoto vērtību klientiem, piedāvājot produktus un pakalpojumus, kuru attīstības pamatā ir pārliecība, ka nodrošināta pārmaiņa uz augšu.

Lai nodrošinātu konkurētspēju ilgtermiņā, uzņēmumiem ir jābūt gataviem investēt ne tikai aprīkojuma, bet galvenokārt cilvēkresursu attīstībā, attīstot gan jaunas prasmes un kompetences, gan ierādot daudz efektīvākas darbu izpildes metodes.

LEAN vadības prakses stūrakmeņi:

 1. Samazināt ražošanas atlikumus
 2. Mazāks resursu ieguldījums
 3. Piegādes plānošana/produkta/pakalpojuma ražošana JiT
 4. Ieguldījums darbinieku attīstībā

LEAN darbības princips:

Uzņēmuma/organizācijas pamatuzstādījums ir vērtības radīšana klientam, lai nodrošinātu tā lojalitāti maksimāli ilgam periodam.

Pētījumi liecina, ka tikai 5% uzņēmuma/organizācijas aktivitāšu ir vērstas uz vērtību radīšanu, kas tieši sasaucas ar klientu gaidām.

95 % ir aktivitātes, kas tiešā veidā nav vērstas uz klienta ērtību un apmierinātības nodrošināšanu, bet ir uzskatāmas par ražošanas procesa atlikumu: pārprodukcija, defekti (pārstrāde, brāķi), pārvietošana, krājumi, pārstrāde, transportēšana, gaidīšana, neapzinātā kreativitāte.

Uzņēmuma augstākā un vidējā līmeņa vadība aicināta vairāk ieskatīties un ieklausīties darbiniekos, rosinot veidot dialogu un izrādīt patiesu ieinteresētību procesu uzlabošanā un darba vides sakārtošanā. Iesaistiet darbiniekus konkrētu problēmu risināšanā, izveidojot starpfunkciju komandas. Šādi darbinieki būs personiski atbildīgi par noteiktu jautājumu risināšanu, kā arī jutīsies novērtēti no vadības puses, proti, vadība izrādīs labo gribu un paļāvību, novērtējot pieredzi, zināšanas un izpratni par konkrēto situāciju.

LEAN rosina uzņēmuma pārvaldību visos vadības līmeņos saistīt ar GEMBA filosofiju, kas mudina doties turp, kur īstās problēmas rodas, veikt novērojumus, fiksēt, analizēt, vērot, proti, būs sasaistē ar analizējamo procesu. Atrotiet piedurknes, aizmirstiet par krekla baltumu un uzvalka buktēm un ieklausieties, kā darbojas kompresijas sūknis vai fasēšanas iekārta!

Projekta vadītājs:

LEAN apmācības vada Win Partners biznesa konsultante Signe Reuta.

Win partners biznesa konsultantu komanda piedāvā arī LEAN procesa ieviešanu uzņēmumā saskaņā ar klienta vēlmēm.

Piedāvātais formāts:

Win partners piedāvā LEAN apmācības uzņēmumiem, kas apsver LEAN vadības praksi patstāvīgi iedibināt uzņēmumā, kā arī uzņēmumiem, kur jau ir iedibināta LEAN vadības prakse un šobrīd esošo procesu nepieciešams pārskatīt, iedzīvināt atkārtoti.

Piedāvājam arī biznesa konsultācijas LEAN vadības prakses ieviešanai uzņēmumā.

Win partners biznesa konsultantu komanda piedāvā arī LEAN procesa ieviešanu uzņēmumā saskaņā ar klienta vēlmēm.

Projekta vadītājs:

LEAN apmācības vada Win Partners biznesa konsultante Signe Reuta.

 • Signe Reuta Biznesa trenere / konsultante

  Līdz šim Signe darbojusies kā biznesa trenere uzņēmumos, kuros ir strādājusi galvenokārt finanšu jomā. Signei ir vairāk kā 10 gadu vadītājas pieredze, projektu vadības pieredze, tajā skaitā starptautiskā organizācijā, vadot pārrobežu projektus. Signes profils→

Investīcijas:

Plašāka informācija par piedāvājumu un izcenojumu pieejama, sazinoties ar mums.  Aicinām  atstāt informāciju par savu uzņēmumu, lai saņemtu jūsu komandas vajadzībām pielāgotu piedāvājumu.