Priekšnoteikums: apmācību dalībniekiem ir OBLIGĀTI jāpārzina kompetenču modelis un jābūt iemaņām tā pielietošanai praksē.

Talantu attīstība un kreativitātes veicināšana ir 21. gs. uzņēmuma izaicinājums. Ekonomikas atkopšanās un mērens, bet stabils dzīves līmeņa pieaugums daudziem darbiniekiem šobrīd liek apsvērt iespējamu darba vietas maiņu, samērojot savas gaidas izpausmes un atalgojuma ziņā ar labāko piedāvājumu no darba devēju puses.

Lielākais dzinulis virzībai uz priekšu un vēlmei sasniegt vairāk ir nepārprotams apliecinājums, ka es daru un man sanāk. Izdošanās rosina darbinieku atvērtību un gatavību jaunām idejām, izaicinājumiem. Ja ieņemtā pozīcija uzņēmumā atbilst darbinieka talantiem un prasmēm, tiek paaugstināta ne vien darbinieka motivācija, bet arī atbrīvota telpa radošai pieejai un spējai saskatīt jaunas iespējas, uzlabojot esošo funkciju izpildes praksi, kā arī piedāvājot jaunus risinājumus.

Apmācību mērķis:

 • Sniegt prasmes, kā veikt talantu vadības stratēģijas izstrādi un to integrēt organizācijas struktūrā
 • Piedāvāt metodes, kā organizācijas vadības sistēmu savietot ar talantu vadības stratēģiju
 • Sniegt ieteikumus, kā kļūt par darba devēju Nr.1 ikviena darbinieka un darba meklētāja prātā
 • Veicināt uzņēmuma izcilāko darbinieku iesaisti talantu attīstībā uzņēmuma ilgtspējas nodrošināšanai

Programmas ietvaros tik apskatīts:

Lai attīstītu jaunu talantu vadības stratēģiju, uzņēmuma ir jāfokusējas uz šādiem aspektiem:
1)    Talantu profila izveide: talants uzņēmuma izpratnē? Talanta profila savietošana ar uzņēmuma stratēģisko virzību. Kādas prasmes un zināšanas nepieciešamas uzņēmumam?
2)    Piederības grants: Kā nodrošināt darbinieku ilgtspējīgu iesaistīšanos un attīstīšanos uzņēmumā? Ieguldījums darbinieku ilgtermiņa attīstībā.
3)    Daudzveidība: Kā uzņēmumam piesaistīt darbiniekus, kuri dotu daudzveidīgas zināšanas.

4)    Atlīdzības /Darbinieku saglabāšana: Vai bonusu sistēma un apjoms ir atbilstošs un motivējošs? Vai uzņēmumā ir karjeras izaugsmes iespējas.

Mērķauditorija:

 • Personālvadības nodaļu vadītāji un speciālisti
 • Talantu attīstītāji
 • Uzņēmuma vadītāji
 • Iekšējie treneri un apmācību vadītāji

Ieguvumi:

 • Profesionālās izaugsmes iespējas un jaunākās kompetences talantu vadības jomā:
 1. Kā atrast pareizos darbiniekus
 2. Kā ieraudzīt un noturēt labākos darbiniekus
 3. Kā personālvadība var atbalstīt uzņēmuma tēla celšanu
 4. Kā efektīvi savienot procesus vienotā sistēmā: instrumenti, kā realizēt, iesaistīt vadītājus, kontrolēt
 • Jaunākie instrumenti un metodes, pieredze, kas ir viegli pārņemama un integrējama uzņēmumā
 • Iespēja dalīties pieredzē, iesaistīties diskusijā ar jomas profesionāļiem un nozares ekspertiem
 • Tīklošana, kontaktu dibināšana un tikšanās ar tiem, kas domā līdzīgi, ir līdzīgu mērķu vadīti
 • Dalīšanās praksē un aktuālo jautājumu risināšana klātienē

 

Talantu vadības un attīstības programma – organizācijas izcilības kritērijs

Identificēt, attīstīt, virzīt, noturēt

Programma:

 1. Talantu vadības sistēma – 4 soļu metode talantu vadības sistēmas izstrādē
 1. Definēt novērtēšanas kritērijus un izvēlēties instrumentus
 2. Izstrādāt apmācību iespēju un attīstību veicinošu metožu kopumu
 3. Darbinieku novērtēšana, pielietojot izstrādātos kritērijus
 4. Pēc darbinieku novērtēšanas korekti sniegta atgriezeniskā saite– attīstīt vs. graut
 1. Uz talantu attīstību vērstas personālvadības sistēmas izstrāde:

a.  Kompetences – kā uzņēmuma būtisko kompetenču apzināšana atbalsta uzņēmuma vērtības radīšanu
Dimanti, pērles, izcilnieki un jaunās zvaigznes uzņēmuma struktūrā – metodes, kā veidot uz talantu attīstību vērstu personālvadības sistēmu.
Kas jāņem vērā, izstrādājot uz talantu attīstību vērstu personālvadības sistēmu.

b. Darbinieku novērtēšanas sistēma – izvēlēties novērtēšanas sistēmu, kas vērsta uz uzņēmuma ilgtermiņa konkurētspējas nodrošināšanu tirgū. Mīti un realitāte. 360 0 novērtēšanas sistēmas integrācija.

c.  Karjeras plānošanas metodes – darbinieku potenciāla novērtēšana izaugsmei: kur meklēt pērles un dimantus. Koučings kā atbalsta instruments.

 1. Kā un kur meklēt, kā atlasīt augsta potenciāla kandidātus.
 2. Talantu pēctecības nodrošināšana – talantu rezervuārs kā plāns „B”, novērts talantu aizplūšanu.
 3. Atlīdzības un atalgojuma sistēmas savietošana ar talantu vadības sistēmu – kā to paveikt un kāda tai nozīme darbinieku motivācijas, efektivitātes un lojalitātes garants.
 4. Motivācijas sistēma, kas atbalsta talantu piesaisti organizācijai ilgtermiņā.
 5. Informācijas sistēmu atbalsts.
 6. Talantu vadība globālā vs. lokālā organizācijā.

Kreativitātes vadība ir veids, kā uzņēmums vai organizācija var atbalstīt darbinieku izpausmes, individualitātes, savdabības un unikalitātes attīstību.

Kreativitātes attīstīšana/programma:

 1. Indivīda tipa noteikšana pareizās kreativitātes metodes izvēlei
 2. Atbrīvojies no blokiem un esi atvērts radošām iespējām
 3. Kreatīvo problēmu risināšanas modelis – vai strukturēta pieeja ir savietojama ar kreativitāti un radošumu
 4. Kad esmu laimīgs, es jūtos…iedarbini savus domāšanas centrus
 5. Mežs, dators, sprīdītis, Ēģipte, F1 – ķeries pie spalvas un radi savu stāstu pēc kombinatorikas principa
 6. Kreativitāte un emocijas

Ja Microsoft zaudētu 20 labākos darbiniekus, mēs kļūtu par bezvērtīgu kompāniju.

B.Geits

Norises kārtība:

Programma izstrādāta kā 5 dienu ilgas apmācības, kas dalīta 5 nedēļu apmācību ciklā, reizi nedēļā aizvadot dienu ilgu apmācību sesiju.

Vienas dienas apmācības: 8 stundas.

Kopējais apmācību programmas ilgums: 40 stundas.

Programmas mērķauditorija:

Vadītāji un speciālisti, kuru darba pienākumi saistīti ar dažādu projektu vadību.

Iespējamā norises vieta:

Rīga, Balasta dambis 1a, 17. stāvs.

Apmācību metodes:

informācijas pasniegšana blokos, darbs komandās, rezultātu prezentācija, apspriede un atgriezeniskā saite.

Apmācību grupa:

Grupas lielums līdz 15 dalībniekiem, kas ļauj nodrošināt uz indivīda attīstību vērstu pieeju no pasniedzēja puses.

Apmācību cena:

Ja apmācības tiek organizētas kā treniņš komandai no viena uzņēmuma, tiek izstrādāts individuāls cenu piedāvājums. Aicinām  atstāt informāciju par savu uzņēmumu, lai saņemtu jūsu komandas vajadzībām pielāgotu piedāvājumu.